Oferta pomiarów elektrycznych

pomiar elektryczny Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe.
Posiadamy wymagane uprawnienia SEP (E - eksploatacja i D - dozór). Dysponujemy odpowiednim i profesjonalnym sprzętem oraz narzędziami i programami komputerowymi, by sprawnie i fachowo świadczyć nasze usługi.
Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych: TN-S, TN-C, TN- CS, TT, IT, jedno lub trójfazowych. Pomiary elektryczne wykonujemy w obiektach mieszkalnych, firmach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, na placach budowy, w strefach zagrożenia wybuchowego. Obowiązek wykonywania kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządców wszystkich obiektów budowlanych (wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne).
Po zakończonych pomiarach, przekazujemy niezbędne protokoły z pomiarów, w których znajdują się analiza i ocena badań. Do wykonania pomiarów używamy sprawdzonych programów komputerowych, dzięki czemu dokumenty są przygotowane zgodnie z prawem budowlanym. Protokoły elektryczne wykonujemy programem- Sonel pe4, Foton, Schematic 2. Przyrządy miernicze są wzorcowne, tj. posiadają atest kalibracji każdego przyrządu.

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1, badanie instalacji elektrycznej powinno obejmować: stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Rodzaje pomiarów elektrycznych:

Posiadamy wysokiej klasy przyrządy miernicze. Protokoły elektryczne sporządzane są programami sonel pe5-pomiar światła programem foton,a schematy elektryczne sporządzamy programem schematic2.

Posiadamy detektory lokalizacji instalacji niewidocznych tj; pod tynkiem, pod ziemią itp. Instalacje niewidoczne są rejestrowane na płytach CD, DVD, kartach pamięci oraz pendrivie.

Posiadamy drukarki do opisu instalacji, rozdzielni. Każdy obwód wykonany przez nas jest trwale opisany.